Modelová příprava výukového programu

Název (VP): Jezdím, jezdíš, jezdíme

Integrované tematická výuka

Věk – třída: 14/15 let, 9. ročník

Místo realizace: Učebna chemie nebo fyziky

Časová dotace: 160 minut (4 vyučovací hodiny)

Doporučená velikost skupin: 3 – 5 žáků

ŠVP ZV – využití : vzdělávací oblast Člověk a příroda, Člověk a svět práce

vzdělávací obor – Chemie, fyzika, přírodopis, ekologie

tématický okruh – Paliva, motory, chemie v automobilu, doprava a ekologie

1. Průřezové téma – Environmentální výchova, Výchova k myšlení v globálních souvislostech

2. IVT pro vzdělávací oblasti – „Člověk a příroda“, „Člověk a svět práce“

3. Integrace mezi vzdělávacími obory – předměty: Chemie, Fyzika, Přírodopis, Ekologie a ochrana životního prostředí, Výchova k občanství