Výchovně-vzdělávací cíle výukového programu

Výchovné cíle

Kognitivní: znalost, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení

Afektivní: přijetí, reakce, zpracování, organizace, charakteristika

Motorické: napodobení, manipulace, přesnost, struktura, přirozenost

Cílová kategorie (úroveň osvojení)

Základní cíle a cílové kategorie vychází z Bloomovy taxonomie, která definuje strukturu vzdělávacích cílů ve vztahu k úrovni myšlenkových procesů žáků. Jednotlivé skupiny cílů jsou uspořádány tak, aby navazovaly od nejjednodušších ke složitějším a komplexnějším. Tyto cíle a tím i myšlenkové operace jsou podmíněny zvládnutím předchozích úrovní – tzn. že se vzájemně podmiňují. Pokud žák nezvládne jednu úroveň, obvykle má problémy při dosahování úrovní dalších.

Celkem můžeme definovat šest úrovní osvojení učiva, které jsou charakterizovány níže.

  • Hodnocení: Žák obhajuje svá pozorování a získané výsledky, srovnává je s teorií, kritic ky zhodnotí získané schopnosti a dovednosti, uvede klady a zápory práce s materiálem.

  • Syntéza: Žák klasifikuje motory a paliva, kom¬bi¬nu¬je všechny získané poznatky a vytváří závěry.

  • Analýza: Žák dokáže správně rozebrat informace a vybere si to nejdůležitější, je schopen rozlišovat, specifikovat jednotlivá paliva a typy motorů.

  • Aplikace: Žák efektivně využívá získané údaje a poznatky, rozpozná jednotlivá paliva a typy motorů, demonstruje získané vědomosti a dovednosti při pokusu nebo ukázce, správně nakreslí náčrtek, uvede vztah mezi použitým materiálem, vysvětlí využitelnost jednotlivých paliv, žák správně popíše vznik a zpracování jednotlivých paliv.

  • Porozumění: Žák správně interpretuje a formuluje své znalosti, správně popíše obrázek a jeho části, opraví chybné informace, efektivně vysvětlí dané téma.

  • Znalost: Žák správně definuje pojem palivo, výhřevnost, motor, popíše složení jednotlivých paliv a strukturu jednotlivých motorů, žák vyjmenuje nejvýznamnější státy na základě těžby paliv, žák z chemického hlediska popíše jednotlivá paliva.