Metodika výukového programu

Motivace:

Učitel na začátku výuky rozdělí žáky do skupin po 3 – 5 žácích (podle počtu žáků). Poté za pomocí PowerPointové prezentace (příloha č. 10) žákům představí název výukového programu a zadá první úkol. Tím je tvorba pojmové mapy. Učitel žákům rozdá papíry A4 a pustí druhou stranu Ppt prezentace. Vysvětlí jim, že doprostřed papíru si napíší heslo Automobilismus a kolem něj postupně budou psát všechny asociace, které je v kontextu s tímto tématem napadnou. Po zhruba 3 minutách učitel práci žáků ukončí a společnou diskuzí probere jednotlivá hesla, která žáci napsali na své papíry.

Opakování (pretest):

Žáci dostanou test (příloha č. 9), který má ověřit jejich dosavadní znalosti z oboru automobilismu, které získali během svého studia na základní škole. Tento test žáci dostanou i na závěr výuky, aby měl učitel zpětnou vazbu, co všechno žáci výukou podle výukového programu získali.

Kontrola žákovské přípravy:

Učitel využije poznatků z pojmové mapy a spolu se žáky využije Ppt prezentace (příloha č. 10), která je uzpůsobena jako shrnující materiál všech poznatků, týkajících se automobilismu, které by žáci měli znát. V prezentaci je možné najít některá historická data, týkající se objevu automobilu, základní stavba automobilu, motory (jejich rozdělení, práce, vzájemné srovnání), paliva (včetně biopaliv a alternativních paliv) a samozřejmostí je také část týkající se dopravy a životního prostředí. Učitel má kromě prezentace k dispozici veškeré odborné texty, které jsou umístěny na webových stánkách www.autaveskole.cz.

Expozice:

Během expoziční fáze výuky žáci pracují ve skupinách. V první aktivitě (příloha č. 1) mají žáci za úkol správně přiřadit mezinárodní poznávací značky k jednotlivým státům. Poté dostanou rozstříhané jednotlivé dopravní značky (příloha č. 2), které mají rozdělit do celkem 5 skupin (informativní, příkazové, zákazové, výstražné, upravující přednost) a správně je pojmenovat.

V další části dostanou žáci pracovní listy (přílohy č. 3 a 4), které vyplňují ve dvojicích. Jedná se o pracovní listy na téma Paliva a Motory. Žáci si zde ověřují svoje znalosti týkající se jednotlivých paliv, jejich vzniku, zpracování a rozdílných vlastností. Dále se zaměří na rozdíly mezi zážehovým a vznětovým motorem, popíší jednotlivé fáze práce motoru a pojmenují součásti, které k motoru automobilu neodlučitelně patří.

Laboratorní práce č. 1: MODEL SPALOVACÍHO MOTORU (příloha č. 5 a č. 6)

Pokus je praktickou ukázkou principu spalovacího motoru. PET láhev zastupuje válec motoru, odříznutý vrch s uzávěrem reprezentuje píst motoru, otvor v láhvi nahrazuje sací ventil a zapálená špejle plní funkci svíčky. Důležité je neopomenout žákům zdůraznit, že při práci je potřeba jistá přesnost, aby odříznutý vrch láhve s uzávěrem dobře seděl v lahvi, aby byl válec pokud možno utěsněn. Po přidání benzinu je nutné nechat láhev nasytit parami benzinu. Po zapálení hořící špejlí vyletí píst asi 30 cm do vzduchu a benzin, který zůstává v lahvi (neodpaří se) vzplane.

Laboratorní práce č. 2: MODEL ELEKTROMOTORU (příloha č. 7 a č. 8)

Pokus je praktickou ukázkou principu elektromotoru, se kterým se žáci denně setkávají v nejrůznějších domácích spotřebičích. Principem je propojení elektrického obvodu, kdy se průchodem elektrického proudu smyčkami drátu (závity cívky) vytváří dočasný magnetismus. Tím vzniká vlastní magnetické pole cívky, které vzájemně působí s magnetickým polem permanentních magnetů. To způsobuje otáčení elektromotoru. Při pokusu můžeme sledovat, jak funguje elektromotor. Je důležité dbát na to, aby v kancelářských sponkách byly umístěny konce drátu, které jsou zbavené izolace. Díky vznikajícímu magnetickému poli, které je ovlivňováno magnetickým polem magnetů, dochází k roztočení modelu elektromotoru.

Závěr:

Na závěr výuky žáci dostanou opět test (příloha č. 9), který psali již na začátku dne. Jedná se o zpětnou vazbu pro učitele. Tento test je vhodné žákům zadat ještě jednou, přibližně po měsíci od výuky podle výukového programu. Tato zpětná vazba je důležitá také pro žáky, kdy si sami mohou ověřit, jaké znalosti a vědomosti týkající se automobilismu si ponesou do dalších studií.