Kompetence vycházející z výukového programu

Klíčové kompetence, které žáci získají při práci během výukového programu, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání [32].

 • Kompetence k učení (RVP ZV, str. 14, 2007)

 • - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody

  - organizuje a řídí vlastní učení

  - vyhledává a třídí informace

  - operuje s obecně užívanými termíny

  - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává

 • Kompetence k řešení problémů (RVP ZV, str. 15, 2007)

 • - vyhledá informace vhodné k řešení problému

  - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost z a svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

 • Kompetence komunikativní (RVP ZV, str. 15, 2007)

 • - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

  - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

  - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných informačních a komunikačních prostředků

 • Kompetence sociální a personální (RVP ZV, str. 16, 2007)

 • - účinně spolupracuje ve skupině, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

  - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

  - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

 • Kompetence občanské (RVP ZV, str. 16, 2007)

 • - respektuje přesvědčení druhých lidí

  - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

  - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

 • Kompetence pracovní (RVP ZV, str. 17, 2007)

 • - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti

  - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí

  - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje